روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

خـالـهـ جـونـیـا و عـمـو جـونـیـایــ خـوبـمــ سـالــ نـو رو بـهـ هـمـتـونــ تــبـریـکــ مـیـگـمــ ..

1391/9/20 20:00
923 بازدید
اشتراک گذاری

 

 

بـاز هـفـت سـیـن سـرور


مـاهـی و تـنـگـ بـلـور


سـکـه و سـبـزه و آب


نـرگـس و جـام شـراب


بـاز هـم شـادی عـیـد


آرزوهـای سـپـیـد


بـاز لـیـلای بـهـار


بـاز مـجـنـونـی بـیـد


بـاز هـم رنـگـیـن کـمـان


بـاز بـاران بـهـار


بـاز گـل مـسـت غـرور


بـاز بـلـبـل نـغـمـه خـوان


بـاز رقـص دود عـود


بـاز اسـفـنـد و گـلاب


بـاز آن سـودای نـاب


کـور بـاد چـشـم حـسـود


بـاز تـکـرار دعـا


یـا مـقـلـب الـقـلـوب


یـا مـدبـر الـنـهـار


حـال مـا گـردان تـو خـوب


راه مـا گـردان تـو راسـت


بـاز نـوروز سـعـیـد


بـاز هـم سـال جـدیـد


بـاز هـم لالـه عـشـق


خـنـده و بـیـم و امـیـد ...

  

سـلامـت

سـعـادت 

سـیـادت

سُـرور

سَـروری

سـبـزی

و سـر زنـدگـی

هـفـت سـیـن سـفـره ی زنـدگـیـتـان بـاد ...

 

شـرمـنـده کـه سـال نـو رو دیـر بـهـتـون تـبـریـک گـفـتـم چـون خـالـه 

عـزرائـیـلـم بـود مـسـافـرت دیـگـه نـشـد زودتـر تـبـریـک بـگـم ...

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف