خـالـهـ جـونـیـا و عـمـو جـونـیـایــ خـوبـمــ سـالــ نـو رو بـهـ هـمـتـونــ تــبـریـکــ مـیـگـمــ ..

روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

آتـريـسـا یـعـنـی دخـتـر زيـبـا روی , الـهـه زيـبـايـی , دخـتـری از جـنـس آتـش و آذرگـون

... wel come ...

 

 

 

 


 

 

 

ا

آتریسا : متولد  9 / 6 / 1389  سال ببر

ساعت تولد : 3 و 55 دقیقه ( صبح )

وزن : 3 کیلو و 900 گرم

قد : 52 سانت

 

متولد شده در بیمارستان امام خمینی 

 

[ چهارشنبه 17 / 2 / 1393 ] [ 21:20 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : ] [ ]
خـالـهـ جـونـیـا و عـمـو جـونـیـایــ خـوبـمــ سـالــ نـو رو بـهـ هـمـتـونــ تــبـریـکــ مـیـگـمــ ..

 

 

بـاز هـفـت سـیـن سـرور


مـاهـی و تـنـگـ بـلـور


سـکـه و سـبـزه و آب


نـرگـس و جـام شـراب


بـاز هـم شـادی عـیـد


آرزوهـای سـپـیـد


بـاز لـیـلای بـهـار


بـاز مـجـنـونـی بـیـد


بـاز هـم رنـگـیـن کـمـان


بـاز بـاران بـهـار


بـاز گـل مـسـت غـرور


بـاز بـلـبـل نـغـمـه خـوان


بـاز رقـص دود عـود


بـاز اسـفـنـد و گـلاب


بـاز آن سـودای نـاب


کـور بـاد چـشـم حـسـود


بـاز تـکـرار دعـا


یـا مـقـلـب الـقـلـوب


یـا مـدبـر الـنـهـار


حـال مـا گـردان تـو خـوب


راه مـا گـردان تـو راسـت


بـاز نـوروز سـعـیـد


بـاز هـم سـال جـدیـد


بـاز هـم لالـه عـشـق


خـنـده و بـیـم و امـیـد ...

  

سـلامـت

سـعـادت 

سـیـادت

سُـرور

سَـروری

سـبـزی

و سـر زنـدگـی

هـفـت سـیـن سـفـره ی زنـدگـیـتـان بـاد ...

 

شـرمـنـده کـه سـال نـو رو دیـر بـهـتـون تـبـریـک گـفـتـم چـون خـالـه 

عـزرائـیـلـم بـود مـسـافـرت دیـگـه نـشـد زودتـر تـبـریـک بـگـم ...

[ دوشنبه 20 / 9 / 1391 ] [ 20:00 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : سـال نـو] [ ]