تـفـریـح بـه یـاد مـونـدنـی بـا آتـریـسـا جـون

روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

آتـريـسـا یـعـنـی دخـتـر زيـبـا روی , الـهـه زيـبـايـی , دخـتـری از جـنـس آتـش و آذرگـون

... wel come ...

 

 

 

 


 

 

 

ا

آتریسا : متولد  9 / 6 / 1389  سال ببر

ساعت تولد : 3 و 55 دقیقه ( صبح )

وزن : 3 کیلو و 900 گرم

قد : 52 سانت

 

متولد شده در بیمارستان امام خمینی 

 

[ چهارشنبه 17 / 2 / 1393 ] [ 21:20 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : ] [ ]
تـفـریـح بـه یـاد مـونـدنـی بـا آتـریـسـا جـون

 

سـلام دوسـتـای خـوبـم شـرمـنـده کـه یـه مـدت بـهـتـون سـر نـزدم چـون تـو ایـن مـدت زیـاد

 

حـوصـلـه نـت رو نـداشـتـم چـون یـکـسـره یـا هـسـتـیـم مـهـمـونـی یـا عـروسـی داریـم یـا

 

خـودمـون مـیـریـم تـفـریـح ...

 

الانـم بـا آپ جـدیـد جـیـگـر خـالـه اومـدم ایـن آپ مـربـوط بـه روز جـمـعـه یـعـنـی دیـروزه کـه

 

رفـتـیـم نـمـک آبـرود بـه مـنـو و آتـریـسـا جـونـم کـه خـیـلـی خـوش گـذشـت ...

 

آتـریـسـا جـونـی خـالـه ۲ بـار سـوار تـلـه کـابـیـن شـد ۱ بـار وقـتـی تـو شـکـم مـامـانـیـش بـود

 

و ۸ مـاهـه بـود سـوار شـد ۱ بـارم الان کـه ۱ سـال و ۹ مـاهـشـه ولـی در کـل بـه آتـریـسـا

 

جـونـم کـه خـیـلـی خـوش گـذشـت چـون وقـتـی بـا تـلـه کـابـیـن رفـتـیـم بـالا دور زدیـم و

 

بـرگـشـتـیـم پـایـیـن هـمـش تـلـه کـابـیـن رو نـشـون مـیـداد و بـا زبـون بـی زبـونـی بـه بـابـای

 

مـن مـیـگـفـت پـدر تـلـه کـابـیـن بـالا  (( -:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب :

 

سـلام دوسـتـای خـوبـم شـرمـنـده کـه یـه مـدت بـهـتـون سـر نـزدم چـون تـو ایـن مـدت زیـاد

 

حـوصـلـه نـت رو نـداشـتـم چـون یـکـسـره یـا هـسـتـیـم مـهـمـونـی یـا عـروسـی داریـم یـا

 

خـودمـون مـیـریـم تـفـریـح ...

 

الانـم بـا آپ جـدیـد جـیـگـر خـالـه اومـدم ایـن آپ مـربـوط بـه روز جـمـعـه یـعـنـی دیـروزه کـه

 

رفـتـیـم نـمـک آبـرود بـه مـنـو و آتـریـسـا جـونـم کـه خـیـلـی خـوش گـذشـت ...

 

آتـریـسـا جـونـی خـالـه ۲ بـار سـوار تـلـه کـابـیـن شـد ۱ بـار وقـتـی تـو شـکـم مـامـانـیـش بـود

 

و ۸ مـاهـه بـود سـوار شـد ۱ بـارم الان کـه ۱ سـال و ۹ مـاهـشـه ولـی در کـل بـه آتـریـسـا

 

جـونـم کـه خـیـلـی خـوش گـذشـت چـون وقـتـی بـا تـلـه کـابـیـن رفـتـیـم بـالا دور زدیـم و

 

بـرگـشـتـیـم پـایـیـن هـمـش تـلـه کـابـیـن رو نـشـون مـیـداد و بـا زبـون بـی زبـونـی بـه بـابـای

 

مـن مـیـگـفـت پـدر تـلـه کـابـیـن بـالا  (( -:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه 20 / 9 / 1391 ] [ 21:16 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : تفریح و مسافرت] [ ]