ایـنـم از تـعـطـیـلات تـابـسـتـونـی آتـریـسـا جون بـه مـشـهـد مـقـدس

روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

آتـريـسـا یـعـنـی دخـتـر زيـبـا روی , الـهـه زيـبـايـی , دخـتـری از جـنـس آتـش و آذرگـون

... wel come ...

 

 

 

 


 

 

 

ا

آتریسا : متولد  9 / 6 / 1389  سال ببر

ساعت تولد : 3 و 55 دقیقه ( صبح )

وزن : 3 کیلو و 900 گرم

قد : 52 سانت

 

متولد شده در بیمارستان امام خمینی 

 

[ چهارشنبه 17 / 2 / 1393 ] [ 21:20 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : ] [ ]
ایـنـم از تـعـطـیـلات تـابـسـتـونـی آتـریـسـا جون بـه مـشـهـد مـقـدس

 

 حـرم زیـر زمـیـنـی امـام رضـا

 

 ایـنـجـا هـم بـازار مـرکـزیـه کـه آتـریـسـا خـسـتـه شـده بـود هـمـش گـریـه مـیـکـرد مـجـبـور

شـدیـم بـراش مـاشـیـن کـرایـه کـنـیـم  :دی

 

ایـنـجـا هـم پـارک کـوهـسـتـانـه کـه آتـریـسـا و مـامـانـش لـبـاس سـنـتـی پـوشـیـدن و عـکـس

گـرفـتـن مـنـم مـجـبـور شدم عـکـس مـامـان آتـریـسـا ایـن شـکـلی کـنـم الـبـتـه خـواهـرم خـودش

خـبـر نـداره اگـه بـفـهـمـه چـه بـلایـی سـر عـکـسـش آوردم پـوسـت کـلـمـو مـیـکـنـه :دی  ...

ایـنـم از جـهـاز جـیـگـر خـالـه عـزی

 

 

هـمـس ( نـفـس ) خـالـه داره زرد آلو مـیـخـوره ... نـوش جـونـش

 

دوسـتـای خـوبـم ایـن عـکـسـا مـال چـنـد روز قـبـل از مـاه رمـضـانـه کـه مـن تـنـبـلـی کـردم

الان عـکـسـا رو گـذاشـتـم و از آتـریـسـا جـونـم مـعـذرت خـواهـی مـیـکـنـم ...

 


ادامه مطلب :

 

 حـرم زیـر زمـیـنـی امـام رضـا

 

 ایـنـجـا هـم بـازار مـرکـزیـه کـه آتـریـسـا خـسـتـه شـده بـود هـمـش گـریـه مـیـکـرد مـجـبـور

شـدیـم بـراش مـاشـیـن کـرایـه کـنـیـم  :دی

 ایـنـم از قـطـار تـو بـازار مـرکـزی مـشـهـد فـاز ۱

 

ایـنـجـا هـم پـارک کـوهـسـتـانـه کـه آتـریـسـا و مـامـانـش لـبـاس سـنـتـی پـوشـیـدن و عـکـس

گـرفـتـن مـنـم مـجـبـور شدم عـکـس مـامـان آتـریـسـا ایـن شـکـلی کـنـم الـبـتـه خـواهـرم خـودش

خـبـر نـداره اگـه بـفـهـمـه چـه بـلایـی سـر عـکـسـش آوردم پـوسـت کـلـمـو مـیـکـنـه :دی  ...

آرامـگـاه نـادرشـاه افـشـار - بـاغ نـادری

 

 

 

 

 

ایـنـم از جـهـاز جـیـگـر خـالـه عـزی

 

 

هـمـس ( نـفـس ) خـالـه داره زرد آلو مـیـخـوره ... نـوش جـونـش

 

دوسـتـای خـوبـم ایـن عـکـسـا مـال چـنـد روز قـبـل از مـاه رمـضـانـه کـه مـن تـنـبـلـی کـردم

الان عـکـسـا رو گـذاشـتـم و از آتـریـسـا جـونـم مـعـذرت خـواهـی مـیـکـنـم ...

 

[ دوشنبه 20 / 9 / 1391 ] [ 21:24 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : تفریح و مسافرت] [ ]