روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

ایـنـم از تـعـطـیـلات تـابـسـتـونـی آتـریـسـا جون بـه مـشـهـد مـقـدس

1391/9/20 21:24
1,247 بازدید
اشتراک گذاری

 

 حـرم زیـر زمـیـنـی امـام رضـا

 

 ایـنـجـا هـم بـازار مـرکـزیـه کـه آتـریـسـا خـسـتـه شـده بـود هـمـش گـریـه مـیـکـرد مـجـبـور

شـدیـم بـراش مـاشـیـن کـرایـه کـنـیـم  :دی

 

ایـنـجـا هـم پـارک کـوهـسـتـانـه کـه آتـریـسـا و مـامـانـش لـبـاس سـنـتـی پـوشـیـدن و عـکـس

گـرفـتـن مـنـم مـجـبـور شدم عـکـس مـامـان آتـریـسـا ایـن شـکـلی کـنـم الـبـتـه خـواهـرم خـودش

خـبـر نـداره اگـه بـفـهـمـه چـه بـلایـی سـر عـکـسـش آوردم پـوسـت کـلـمـو مـیـکـنـه :دی  ...

ایـنـم از جـهـاز جـیـگـر خـالـه عـزی

 

 

هـمـس ( نـفـس ) خـالـه داره زرد آلو مـیـخـوره ... نـوش جـونـش

 

دوسـتـای خـوبـم ایـن عـکـسـا مـال چـنـد روز قـبـل از مـاه رمـضـانـه کـه مـن تـنـبـلـی کـردم

الان عـکـسـا رو گـذاشـتـم و از آتـریـسـا جـونـم مـعـذرت خـواهـی مـیـکـنـم ...

 

 

 حـرم زیـر زمـیـنـی امـام رضـا

 

 ایـنـجـا هـم بـازار مـرکـزیـه کـه آتـریـسـا خـسـتـه شـده بـود هـمـش گـریـه مـیـکـرد مـجـبـور

شـدیـم بـراش مـاشـیـن کـرایـه کـنـیـم  :دی

 ایـنـم از قـطـار تـو بـازار مـرکـزی مـشـهـد فـاز ۱

 

ایـنـجـا هـم پـارک کـوهـسـتـانـه کـه آتـریـسـا و مـامـانـش لـبـاس سـنـتـی پـوشـیـدن و عـکـس

گـرفـتـن مـنـم مـجـبـور شدم عـکـس مـامـان آتـریـسـا ایـن شـکـلی کـنـم الـبـتـه خـواهـرم خـودش

خـبـر نـداره اگـه بـفـهـمـه چـه بـلایـی سـر عـکـسـش آوردم پـوسـت کـلـمـو مـیـکـنـه :دی  ...

آرامـگـاه نـادرشـاه افـشـار - بـاغ نـادری

 

 

 

 

 

ایـنـم از جـهـاز جـیـگـر خـالـه عـزی

 

 

هـمـس ( نـفـس ) خـالـه داره زرد آلو مـیـخـوره ... نـوش جـونـش

 

دوسـتـای خـوبـم ایـن عـکـسـا مـال چـنـد روز قـبـل از مـاه رمـضـانـه کـه مـن تـنـبـلـی کـردم

الان عـکـسـا رو گـذاشـتـم و از آتـریـسـا جـونـم مـعـذرت خـواهـی مـیـکـنـم ...

 

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف