عـکـسـهـای شـب قـدر جـیـگـر خـالـه ...

روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

آتـريـسـا یـعـنـی دخـتـر زيـبـا روی , الـهـه زيـبـايـی , دخـتـری از جـنـس آتـش و آذرگـون

... wel come ...

 

 

 

 


 

 

 

ا

آتریسا : متولد  9 / 6 / 1389  سال ببر

ساعت تولد : 3 و 55 دقیقه ( صبح )

وزن : 3 کیلو و 900 گرم

قد : 52 سانت

 

متولد شده در بیمارستان امام خمینی 

 

[ چهارشنبه 17 / 2 / 1393 ] [ 21:20 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : ] [ ]
عـکـسـهـای شـب قـدر جـیـگـر خـالـه ...

 

  عـبــادتـت قـبـول حـق بـاشـه خـالـه جـون

 

 

ایـنـجـا رو بـبـیـن تـو رو خـدا داشـت بـه زبـون خـودش بـلـنـد بـلـنـد دعـا مـیـخـونـد بـعـد یـه

دفـعـه مـتـوجـه شـد کـه اطـرافـیـانـش دارن نـگـاش مـیـکـنـن و بـهـش میـخـنـدن بـیـچـاره مـات

شـد و داشـت فـقـط نـگـاه مـیـکـرد چـون نـمـیـدونـسـت قـضـیـه چـیـه:دی

چـه دعـایـی داری مـیـکـنـی هـا ؟؟؟  :-))

نـگـاه تـو رو خـدا رفـتـه سـراغ تـلـفـن مـیـگـه زنـگ بـزنـم بـه دوستـم

( حـالا نـمـیـدونـیـم دوسـتـش دخـتـره یـا پـسـر؟؟؟ !!! )

 


ادامه مطلب :

 

  عـبــادتـت قـبـول حـق بـاشـه خـالـه جـون

 

ایـنـجـا رو بـبـیـن تـو رو خـدا داشـت بـه زبـون خـودش بـلـنـد بـلـنـد دعـا مـیـخـونـد بـعـد یـه

دفـعـه مـتـوجـه شـد کـه اطـرافـیـانـش دارن نـگـاش مـیـکـنـن و بـهـش میـخـنـدن بـیـچـاره مـات

شـد و داشـت فـقـط نـگـاه مـیـکـرد چـون نـمـیـدونـسـت قـضـیـه چـیـه:دی

 

چـه دعـایـی داری مـیـکـنـی هـا ؟؟؟  :-))

ایـنـم دوسـتـیـه کـه تـو مـسـجـد پـیـداش کـرد ...

نـگـاه تـو رو خـدا رفـتـه سـراغ تـلـفـن مـیـگـه زنـگ بـزنـم بـه دوستـم

( حـالا نـمـیـدونـیـم دوسـتـش دخـتـره یـا پـسـر؟؟؟ !!! )

 

[ چهارشنبه 25 / 5 / 1391 ] [ 11:27 ] [ خـالـه سـپـیـده ] [موضوع : ] [ ]