روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

عـروسـی عـمـو مـیثم

پـرنسس کوچولوی نـازمون تـو عـروسی عـمـو جون میـثم    البـتـه ایـنم بـاید بگـم که یـه خـرده دخـتـر بـدی شـدی و نـمیـذاشـتـی ازت عـکس بگیـریـم    ا ا ا ا ایـشــــــــالله عـروسـی خودت بشـه آتـریســـــا جـونـم        ...
1 خرداد 1393
1