روزای دوسـت داشـتـنــی آتــریـســا جـون

روزای گـرم آخـر شـهـریــور ...

  ایـنـم از هـوای گـرم آخـر شـهـریـور و روز خـوش آتـریـسـا جـون   فـقـط چـون کـیـفـیـت عـکـس گـیـری گـوشـی خـواهـرم خـیـلـی بـالائـه آدرس لـیـنـک عـکـسـا رو هـم زیـرشـون گـذاشـتـم تـا اگـه کـسـی خـواسـت بـزرگ و واضـحـش رو بـبـیـنـه   :دی     http://s3.picofile.com/file/7504696662/1.jpg   http://s3.picofile.com/file/7504699244/2.jpg   http://s3.picofile.com/file/7504704515/3.jpg   http://s3.picofile.com/file/7504714622/4.jpg ایـنـم از دیـنـا جـون دوسـت صـمـیـمـی آتـریـسـا ...     http://s3.picofile.com/file/7505953866/8.jpg  ...
6 مهر 1391

تـولـد 2 سـالـگـی آتـریـسـا جـون ...

  بـهـتـریـن آهـنـگ زنـدگـی مـن تـپـش قـلـب تـوسـت    و   قـشـنـگ تـریـن روز زنـدگـیـم روز شـکـفـتـن تـوسـت     >< تـولـدت مـبـارک عـشـقـم ><           ســلام دوسـتـای گـلـم ۹ شـهـریـور یـه روز مـهـمـه اگـه گـفـتـی چـی ؟؟؟   تــولــــــــد آتــریـسـا جـونـمـه بـلاخـره جـیـگـر خـالـه  ۲ سـالـه شــــــد ...    مـنـم یـه جـشـن کـوچـولـو گـرفـتـم و شـمـا رو دعـوت کـردم  :دی                 آتـری...
3 شهريور 1391

عـکـسـهـای شـب قـدر جـیـگـر خـالـه ...

    عـبــادتـت قـبـول حـق بـاشـه خـالـه جـون     ایـنـجـا رو بـبـیـن تـو رو خـدا داشـت بـه زبـون خـودش بـلـنـد بـلـنـد دعـا مـیـخـونـد بـعـد یـه دفـعـه مـتـوجـه شـد کـه اطـرافـیـانـش دارن نـگـاش مـیـکـنـن و بـهـش میـخـنـدن بـیـچـاره مـات شـد و داشـت فـقـط نـگـاه مـیـکـرد چـون نـمـیـدونـسـت قـضـیـه چـیـه :دی چـه دعـایـی داری مـیـکـنـی هـا ؟؟؟   :-)) نـگـاه تـو رو خـدا رفـتـه سـراغ تـلـفـن مـیـگـه زنـگ بـزنـم بـه دوستـم ( حـالا نـمـیـدونـیـم دوسـتـش دخـتـره یـا پـسـر ؟؟؟ !!! )       عـبــادتـت قـبـول حـق بـاشـه ...
25 مرداد 1391

ایـنـم از تـعـطـیـلات تـابـسـتـونـی آتـریـسـا جون بـه مـشـهـد مـقـدس

   حـرم زیـر زمـیـنـی امـام رضـا    ایـنـجـا هـم بـازار مـرکـزیـه کـه آتـریـسـا خـسـتـه شـده بـود هـمـش گـریـه مـیـکـرد مـجـبـور شـدیـم بـراش مـاشـیـن کـرایـه کـنـیـم   :دی   ایـنـجـا هـم پـارک کـوهـسـتـانـه کـه آتـریـسـا و مـامـانـش لـبـاس سـنـتـی پـوشـیـدن و عـکـس گـرفـتـن  مـنـم مـجـبـور شدم عـکـس مـامـان آتـریـسـا ایـن شـکـلی کـنـم الـبـتـه خـواهـرم خـودش خـبـر نـداره اگـه بـفـهـمـه چـه بـلایـی سـر عـکـسـش آوردم پـوسـت کـلـمـو مـیـکـنـه :دی   ... ایـنـم از جـهـاز جـیـگـر خـالـه عـزی     هـمـ...
20 آذر 1391

بـابـا جـونـیـم روزت مـبـارکــ ...

       (( پدرم کوه امید            مادرم یاس سپید         پدرم عطر وجود     مادرم غرق سجود     پدرم روشنی خانه ی ما       مادرم چراغ کاشانه ی ما                          ای خدا کم نشود                        &n...
14 خرداد 1391

تـفـریـح بـه یـاد مـونـدنـی بـا آتـریـسـا جـون

  سـلام دوسـتـای خـوبـم شـرمـنـده کـه یـه مـدت بـهـتـون سـر نـزدم چـون تـو ایـن مـدت زیـاد   حـوصـلـه نـت رو نـداشـتـم چـون یـکـسـره یـا هـسـتـیـم مـهـمـونـی یـا عـروسـی داریـم یـا   خـودمـون مـیـریـم تـفـریـح ...   الانـم بـا آپ جـدیـد جـیـگـر خـالـه اومـدم ایـن آپ مـربـوط بـه روز جـمـعـه یـعـنـی دیـروزه کـه   رفـتـیـم نـمـک آبـرود بـه مـنـو و آتـریـسـا جـونـم کـه خـیـلـی خـوش گـذشـت ...   آتـریـسـا جـونـی خـالـه ۲ بـار سـوار تـلـه کـابـیـن شـد ۱ بـار وقـتـی تـو شـکـم مـامـانـیـش بـود   و ۸ مـاهـه بـود سـوار شـد ۱ بـارم الان کـه ۱ سـال ...
20 آذر 1391

عـکـسـهـای جـدیـد آتـریـسـا جـونـی

    >>:<<   ایـنـم عـکـسـای عـیـد آتـریـسـا جـون  >>:<<       ایـنـجـا از بـس بـازی کـردم دیـگـه خـسـتـه شـدم و بـغـل خـالـه عـزرائـیـل خـوابـیـدم .... ایـنـجـا هـم سـیـزده بـدره ...         >>:<<   ایـنـم عـکـسـای عـیـد آتـریـسـا جـون  >>:<<             ایـنـجـا از بـس بـازی کـردم دیـگـه خـسـتـه شـدم و بـغـل خـالـه عـزرائـیـل خـوابـیـدم ....   ...
20 آذر 1391

خـالـهـ جـونـیـا و عـمـو جـونـیـایــ خـوبـمــ سـالــ نـو رو بـهـ هـمـتـونــ تــبـریـکــ مـیـگـمــ ..

    بـاز هـفـت سـیـن سـرور مـاهـی و تـنـگـ بـلـور سـکـه و سـبـزه و آب نـرگـس و جـام شـراب بـاز هـم شـادی عـیـد آرزوهـای سـپـیـد بـاز لـیـلای بـهـار بـاز مـجـنـونـی بـیـد بـاز هـم رنـگـیـن کـمـان بـاز بـاران بـهـار بـاز گـل مـسـت غـرور بـاز بـلـبـل نـغـمـه خـوان بـاز رقـص دود عـود بـاز اسـفـنـد و گـلاب بـاز آن سـودای نـاب کـور بـاد چـشـم حـسـود بـاز تـکـرار دعـا یـا مـقـلـب الـقـلـوب یـا مـدبـر الـنـهـار حـال مـا گـردان تـو خـوب راه مـا گـ...
20 آذر 1391

واکـسـن ...

  سـلام خـالـه هـا و عـمـو جـونـیـام مـن دیـروز واکـسـن ۱۸ مـاهـگـیـمـو   زدم خـیـلـی درد داشـت از بـس گـریـه کـردم خـسـتــه شـدم تــازشـم   الان تـب هـم دارم دعـا کـنـیـد زودتـر خـوب بـشـم آخـه مـن   چـوچـولـوام تـحـمـل درد رو نـدارم فـقـط خـالـه هـامـو کـه مـی بـیـنـم   بـراشـون نــاز مـیـکـنـم  :-((   :-))       مـن و خـروس لاریـهـام   ( خـروس لاریـهـا خـروسـهـای جـنـگ و مـسـابـقـه هـسـتـنـد و    وحـشـی ان   و در عـیـن حـال گـرون قـیـمـت هـسـتـنـد ) :دی    بـا ایـنـکـه اونـه...
13 اسفند 1390